Sermon based on Hezekiah’s lapse in expressing “thanks.” (2 Chron. 32:24-25).

LINK to sermon: A Lack of Gratitude (11-20-11)

Print Friendly, PDF & Email